De Baptistengemeente Leiden heeft een bestuur, die we raad noemen. Deze bestaat uit tenminste vijf oudsten.

De raad geeft leiding aan de gemeente, zowel in geestelijke als materiële zin. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten die door de gemeentevergadering zijn genomen.

Als de raad bijzondere en buitengewone beslissingen moet nemen, wordt tussentijds de gemeente geraadpleegd. De raad legt aan het begin van elk kalenderjaar formeel verantwoording af over het voorgaande jaar. Dat gebeurt in een algemene vergadering.

organisatieBinnen de raad zijn de oudsten bestuurlijk verantwoordelijk voor diverse taakvelden. Dat betreft onder meer gemeenteopbouw, financiën, communicatie, diensten, onderwijs, pastoraat, evangelisatie en het jeugdwerk.

Elk taakveld wordt aan een oudste gekoppeld. Hij treedt op als eerste aanspreekpunt voor dat specifieke taakveld. Uiteraard zijn de oudsten gezamenlijk verantwoordelijk voor al het werk dat binnen de taakvelden wordt gedaan.

De door de gemeente aangestelde voorgangers maken als vrijgestelde oudsten deel uit van de raad. Zij nemen op uitnodiging deel aan de raadsvergaderingen.

We hebben twee part-time voorgangers: Johan de Ridder en Jochem Mimpen. Johan is verantwoordelijk voor het pastoraat en Jochem voor het onderwijs.

Wil je meer weten? We leren je graag beter kennen tijdens een kennismakingsgesprek.